غرفه شرکت تن آسا طب نوین سال ۹۶
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷
غرفه شرکت NEO RAPA
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

غرفه شرکت AGFA


نمایشگاه:

کنگره رادیولوژی ایران

متراژ:

متراژ 15 متر مربع