غرفه شرکت توسعه حفاری تدبیر سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت توسعه حفاری تدبیر سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت فاتح صنعت سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت فاتح صنعت سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت کنترل گاز اکباتان سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت کنترل گاز اکباتان سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت کنترل گاز اکباتان سال 98 | غرفه سازی آرسام

غرفه شرکت کنترل گاز اکباتان


نمایشگاه:

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 11 تا 14 اردیبهشت 1398

متراژ:

متراژ 48.5 متر مربع