غرفه شرکت نفت سازه قشم سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت نفت سازه قشم سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت فراکاران تولید کاهنگان سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت فراکاران تولید کاهنگان سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت کارن سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت کارن سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت کارن سال 98 | غرفه سازی آرسام

غرفه شرکت کارن


نمایشگاه:

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 11 تا 14 اردیبهشت 1398

متراژ:

متراژ 48 متر مربع