غرفه شرکت توربین ماشین خاورمیانه سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت توربین ماشین خاورمیانه سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت ولیان دارو سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت ولیان دارو سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت ولیان دارو سال 98 | غرفه سازی آرسام

غرفه شرکت ولیان دارو


نمایشگاه:

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 11 تا 14 اردیبهشت 1398

متراژ:

متراژ 30 متر مربع