غرفه شرکت توربین ماشین خاورمیانه سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت توربین ماشین خاورمیانه سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت کارن سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت کارن سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت نفت سازه قشم سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت نفت سازه قشم سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت نفت سازه قشم سال 98 | غرفه سازی آرسام

غرفه شرکت نفت سازه قشم


نمایشگاه:

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 11 تا 14 اردیبهشت 1398

متراژ:

متراژ 42 متر مربع