غرفه شرکت کارن سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت کارن سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت توسعه حفاری تدبیر سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت توسعه حفاری تدبیر سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت فراکاران تولید کاهنگان سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت فراکاران تولید کاهنگان سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت فراکاران تولید کاهنگان سال 98 | غرفه سازی آرسام

غرفه شرکت فراکاران تولید کاهنگان


نمایشگاه:

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 11 تا 14 اردیبهشت 1398

متراژ:

متراژ 48.5 متر مربع