غرفه شرکت فاتح صنعت سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت فاتح صنعت سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت فراساحل سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت فراساحل سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت فراسان سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت فراسان سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت فراسان سال 98 | غرفه سازی آرسام

غرفه شرکت فراسان


نمایشگاه:

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 11 تا 14 اردیبهشت 1398

متراژ:

متراژ 91 متر مربع