غرفه شرکت اکسیر نوین سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت اکسیر نوین سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت تن آسا طب نوین سال ۹۷
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷
غرفه شرکت غرفه شرکت دوسنا سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت غرفه شرکت دوسنا سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت غرفه شرکت دوسنا سال 98 | غرفه سازی آرسام

غرفه شرکت غرفه شرکت دوسنا


نمایشگاه:

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 11 تا 14 اردیبهشت 1398

متراژ:

متراژ 59.5 متر مربع