غرفه شرکت رما پک
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷
غرفه شرکت تن آسا طب نوین سال ۹۶
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

غرفه شرکت طرح و تجهیز رادین


نمایشگاه:

کنگره ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

متراژ:

متراژ 18 متر مربع