غرفه شرکت نوآوران اطلس درمان
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷
غرفه شرکت رما پک
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

غرفه شرکت تکوین طب


نمایشگاه:

کنگره رادیولوژی ایران

متراژ:

متراژ 98 متر مربع