غرفه شرکت NEO RAPA
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷
غرفه شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

غرفه شرکت بایوترونیک


نمایشگاه:

کنگره کنترل سرطان

متراژ:

متراژ 12 متر مربع